อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานประดิษฐ์

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้าและเส้นใย โดยทีมวิทยากรจากบริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี เรียนรู้และ ฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีเกี่ยวกับจักรปักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจักรโพ้งที่ทันสมัย ในโครงการ “การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพ ด้านคหกรรมศาสตร์ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์