บุคลากรประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรมระยะเวลา
จัดตารางสอน15 มิถุนายน 2557
ปฐมนิเทศ1 สิงหาคม 2557
ไหว้ครู5 สิงหาคม 2557
เปิดเรียน15 สิงหาคม 2557
อบรมภาษาต่างประเทศ20 สิงหาคม 2557