บุคลากร

นายศักรินทร์   หงส์รัตนาวรกิจ
หัวหน้าสาขา

 

นางสาวสุกัญญา  จันทกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขา

                         

            ผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน                 ผศ.ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์
                   อาจารย์ประจำสาขา                        อาจารย์ประจำสาขา

                              

           ผศ.มานิตย์  แก้ววงษ์ศิริ                 ผศ.สมสมร  พรพรรณพิพัฒน์
            อาจารย์ประจำสาขา                       อาจารย์ประจำสาขา

                           

           ผศ.อภิรัติ  โสฬศ                     นางปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล
              อาจารย์ประจำสาขา                 คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                           

            นายสุริยา  เทพิน                        ดร.สุชีรา  ผ่องใส
                     อาจารย์ประจำสาขา              หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/
                                                    ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

                           

               นางสาวนิอร  ดาวเจริญพร                  นางสาวรุ่งฤทัย  รำพึงจิต
               รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                รองคณบดีฝ่ายบริหาร

                              

                  นางสาวสมปรารถนา  สุขสละ                    นายอนุสรณ์  ใจทน
              หัวหน้างานประกันคุณภาพทางการศึกษา              หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม

                           

           นายกิตติ  ยอดอ่อน                     นายขจร   อิศราสุชีพ
                     อาจารย์ประจำสาขา                   อาจารย์ประจำสาขา

      

นางสาวธนารีย์  เทพสถิตย์ศิลป์
สำนักงานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์